Pytania i odpowiedzi

Czas jest jednym z najcenniejszych dóbr, dlatego w trakcie spotkań terapeutycznych i konsultacyjnych wolimy zajmować się rozwiązywaniem konkretnych problemów niż omawianiem spraw logistycznych czy formalnych. W związku z tym, poniżej odpowiadamy na ważne, często zadawane nam pytania:

Kiedy warto / należy skorzystać z pomocy psychologa lub psychoterapeuty?

Wtedy, kiedy myśli, emocje lub zachowania osoby są źródłem cierpienia albo braku satysfakcji, doświadczanych przez nią lub innych. 

Psycholodzy są specjalistami do spraw ludzkiego umysłu – zajmują się myślami i emocjami, które wyrażają się określonymi zachowaniami. Psychoterapeuci dysponują narzędziami zmieniającymi sposób działania umysłu. Psychoterapeuci będący psychologami dysponują wiedzą i metodami, które pozwalają pomagać między innymi w:

 • Radzeniu sobie z niepokojem, poczuciem napięcia, stresem, lękiem.
 • Wychodzeniu z depresji, budowaniu radości życia i unikaniu wpadania w kolejne „dołki”.
 • Radzeniu sobie z obsesyjnymi myślami lub natrętnymi zachowaniami.
 • Odzyskiwaniu radości życia po doświadczeniu rozmaitych strat, takich jak śmierć bliskiej osoby, albo urazów, będących np. efektem wypadku komunikacyjnego lub przemocy.
 • Zmianie stałych, niekorzystnych wzorców myślenia, odczuwania lub działania (związanych np. z perfekcjonizmem, niskim poczuciem własnej wartości czy zaburzeniami osobowości) na bardziej adaptacyjne.
 • Określaniu życiowych celów, stabilizowaniu motywacji i znajdowaniu sposobów ich osiągania.
 • Rozwijaniu określonych umiejętności, np. społecznych, decyzyjnych, twórczych.
 • Przejęciu kontroli nad własnym umysłem, prowadzącym do częstszego doświadczania szczęścia.
 • Zyskiwaniu względnej niezależności od zewnętrznych lub wewnętrznych okoliczności, życiowej elastyczności.
Czym jest psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (ang. cognitive-behavioral therapy; CBT) opiera się na założeniu, zgodnie z którym sposób, w jaki człowiek myśli, wpływa na to, jakich doświadcza emocji, co dzieje się w jego ciele, jak się zachowuje.

Wyobraź sobie sytuację, w której różne osoby słyszą krytykę ze strony szefa. Niektórzy potraktują ją jako osobisty atak, inni jako zagrożenie, a jeszcze inni jako cenną informację zwrotną. To, jak człowiek reaguje na określone sytuacje – jak się w nich czuje, jak się zachowuje – jest zwykle uzależnione od jego myśli automatycznych. Myśli takie pojawiają się w ludzkich umysłach jakby „znikąd” – rzadko się nad nimi zastanawiamy, pomimo, że wywierają silny wpływ na nasz nastrój, stan ciała i działania. Zależność między myślami a emocjami, stanem fizjologicznym i zachowaniami, psychoterapeuci poznawczo-behawioralni obrazują często przy użyciu tzw. „kajzerki”.

Kajzerka 1:

Slajd5

Kajzerka 2:

Slajd6

Kajzerka 3:

Slajd7

Myśli automatyczne odzwierciedlają kluczowe przekonania człowieka na temat siebie, innych ludzi i świata oraz przyszłości. Wykorzystując powyższe kajzerki, przykładami takich przekonań mogą być: „Wszyscy powinni mnie szanować”, „Nie pasuję do tego świata” (Andrzej); „Jestem beznadziejna”, „Ludzie są groźni” (Julia); „Potrafię sobie radzić”, „Świat jest przyjazny” (Magda).

Kluczowych przekonań i związanych z nimi wzorców myślenia uczymy się przede wszystkim w dzieciństwie. Niekorzystne, niefunkcjonalne przekonania mogą prowadzić do istotnych życiowych ograniczeń (związanych np. z niską wiarą w swoje możliwości czy nadmierną koncentracją na przeszłości) lub psychologicznych bądź społecznych trudności (przejawiających się np. lękiem, trwale obniżonym lub chwiejnym nastrojem, agresją). Dobra wiadomość jest taka, że myśli automatyczne mają charakter nawykowy – co oznacza, że można je zmieniać, tak jak sposób żywienia i inne przyzwyczajenia. Modyfikować lub uelastyczniać można także przekonania leżące u podstaw tych myśli – służą temu liczne techniki, takie jak dialog Sokratejski, szukanie dowodów podważających te przekonania, czy podejmowanie niezgodnych z nimi zachowań. 

Celem psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest zmiana ograniczających lub powodujących cierpienie przekonań lub wzorców myślenia na takie, dzięki którym człowiek będzie czuł się lepiej i podejmował bardziej konstruktywne działania. Psychoterapia ta jest obecnie najpopularniejszą na świecie formą psychologicznej pomocy. Jej metody są sprawdzane w toku naukowych badań, co sprawia, że są bezpieczne i na ogół skuteczne. Jej istotą jest praca z umysłem, oparta na jego naturalnych zdolnościach uzyskiwania dystansu wobec własnego doświadczenia, badania rzeczywistości, tworzenia różnorodnych interpretacji, uczenia się. Zmiana niekorzystnych przekonań i wzorców myślenia jest zwykle wspierana wypróbowywaniem i utrwalaniem nowych zachowań oraz ćwiczeniem określonych umiejętności.

Jak przebiega psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Podobnie jak większość oddziaływań psychologicznych, psychoterapia poznawczo-behawioralna opiera się na rozmowie klienta z terapeutą. Psychoterapia ta nie jest jednak wyłącznie „terapią mówioną”, wykorzystuje ona także eksperymentowanie, polegające np. na testowaniu przekonań w rzeczywistości, oraz rozwijanie nowych umiejętności.

Typowy przebieg tej psychoterapii jest następujący:

 • Na początku cyklu spotkań terapeutycznych klient określa, przy wsparciu psychoterapeuty, problem, który chciałby rozwiązać. Na tej podstawie, jak również w oparciu o tzw. wywiad kliniczny, polegający na zdobyciu ważnych informacji na temat klienta, terapeuta dokonuje tzw. konceptualizacji i diagnozy jego trudności.
 • Psychoterapeuta przedstawia klientowi swoje rozumienie jego problemu. Przykładowo, u podstaw lęku mogą leżeć przekonania typu „Jestem bezradna”, „Świat jest groźny”, połączone z unikaniem pewnych sytuacji, a przyczyną depresji mogą być perfekcjonistyczne standardy działania, idące w parze z zaniedbywaniem odpoczynku. Klient wraz z terapeutą uzgadniają cele psychoterapii.
 • Terapeuta planuje przebieg psychoterapii – określa techniki terapeutyczne odpowiednie do problemu klienta i konsultuje je z nim. Psychoterapeuci poznawczo-behawioralni dysponują tzw. protokołami, czyli jasno określonymi procedurami leczenia konkretnych zaburzeń, takich jak zespół lęku uogólnionego czy zaburzenie depresyjne.
 • Jeśli klient zaakceptuje plan psychoterapii, to – zwykle między trzecim a piątym spotkaniem – rozpoczyna się właściwy proces zmiany. Klient, pod kierunkiem i przy wsparciu psychoterapeuty, stopniowo modyfikuje swoje przekonania i wzorce myślenia, co sprawia, że zmieniają się jego emocjonalne doświadczenia i zachowania. Modyfikacji takiej służą liczne techniki, począwszy od szukania dowodów, które potwierdzają i podważają dotychczasowe przekonania klienta (takie jak „Nikt mnie nie kocha”, „Wszystko muszę robić jak najlepiej”), poprzez planowanie i wdrażanie nowego rozkładu dnia (np. u osób cierpiących na depresję), aż po podejmowanie zachowań, których klient wcześniej unikał (takich jak pójście do kawiarni w przypadku osoby doświadczającej lęku społecznego). Techniki terapeutyczne są wykorzystywane zarówno w trakcie sesji, jak i pomiędzy nimi – terapia poznawczo-behawioralna obejmuje tzw. „zadania domowe”, czy też „prace osobiste”. Jest to związane m.in. z tym, że właściwa zmiana dokonuje się poza gabinetem terapeutycznym. Praca, którą klient wykonuje poza spotkaniami z terapeutą, znacznie przyczynia się do skrócenia czasu psychoterapii.
 • Właściwa psychoterapia wymaga zwykle od parunastu do dwudziestu kilku spotkań. Kiedy klient wraz z terapeutą uznają, że cele ich spotkań zostały osiągnięte, formułują plan „zapobiegania nawrotom” – ważnym elementem psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest rozwijanie przez klienta umiejętności konstruktywnego radzenia sobie niezależnie od okoliczności. Dlatego psychoterapia ta wykorzystuje psychoedukację, zwiększającą u klientów wiedzę nt. działania umysłu oraz możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów.
 • Psychoterapeuta umawia się z klientem na ewentualną „sesję przypominającą” (jedną lub więcej) – na wypadek, gdyby zmiana terapeutyczna okazała się niewystarczająco utrwalona. Sesja taka (bądź sesje) odbywa się zwykle dwa – trzy miesiące po zakończeniu właściwej psychoterapii, czasami terapeuci proszą klientów o kolejny kontakt po dłuższym czasie.

Zdarza się, że po rozwiązaniu jednego problemu, człowiek odkrywa kolejne. Nie ma w tym nic dziwnego – niefunkcjonalne przekonania i wzorce myślenia potrafią doprowadzić do wielu niekorzystnych rezultatów. W fachowym żargonie nazywa się to „współzachorowalnością” – np. to, że osoba doświadcza lęku, zwiększa ryzyko depresji, a za oboma tymi problemami mogą ukrywać się zaburzenia osobowości. Jeśli po poradzeniu sobie z jednym problemem odkryjesz, że Twoje życie wciąż jest nie takie, jakbyś tego chciał/a – będziemy gotowe do dalszej współpracy. Psychoterapia poznawczo-behawioralna koncentruje się na rozwiązywaniu konkretnych trudności, jednej po drugiej. Będziemy Ci towarzyszyć do chwili, w której poczujesz się naprawdę dobrze.

Czym konsultacje psychologiczne / coaching różnią się od psychoterapii, czemu służą?

Celem psychoterapii jest leczenie długotrwałych problemów, związanych z doświadczaniem przemożnego cierpienia lub istotnych trudności w radzeniu sobie z codziennością, takich jak niemożność tworzenia satysfakcjonujących relacji bądź podjęcia lub kontynuowania pracy zarobkowej. Problemy takie, nazywane zaburzeniami psychicznymi, mogą przejawiać się np. częstym odczuwaniem niepokoju lub lęku, obniżonym nastrojem, doświadczaniem obsesyjnych myśli, podejmowaniem niechcianych, natrętnych zachowań, widzeniem bądź słyszeniem rzeczy, które obiektywnie nie istnieją.

Konsultacje psychologiczne i coaching służą rozwiązywaniu doraźnych trudności lub podnoszeniu jakości życia. Ich celem może być podjęcie ważnej decyzji, określenie życiowych priorytetów, znalezienie motywacji do określonych działań, zaakceptowanie straty (np. bliskiej osoby czy pracy), rozwiązanie konfliktu partnerskiego, znalezienie sposobów na regularną naukę obcego języka, medytację bądź grę na djembe, albo – co zdarza się coraz częściej – osiągnięcie szczęścia.

Różnica między psychoterapią a konsultacjami lub coachingiem jest mniej więcej taka, jak między korzystaniem z usług lekarza a fizjoterapeuty lub trenera personalnego. Jeżeli człowieka od dawna boli kręgosłup, a ostatnio także biodro zaczęło mu odmawiać posłuszeństwa, to pewnie zwróci się o pomoc do lekarza. Jeśli człowiek czuje pewien dyskomfort, kręgosłup zaczyna mu nieco doskwierać – na ogół pójdzie do fizjoterapeuty. Z kolei człowiek, który spędzając dużo czasu przed komputerem potraktuje lekki ból mięśni jako sygnał, że najwyższy czas zadbać o swój kręgosłup i resztę ciała, umówi się przypuszczalnie z trenerem personalnym.

Psychoterapia służy terapii zaburzeń psychicznych – tak, jak medycyna leczy choroby fizyczne. Problemy, z którymi pracują psychoterapeuci, nierzadko przez lata się nawarstwiały (podobnie jak przyczyny cukrzycy czy chorób układu krążenia). Konsultacje psychologiczne i coaching mają na celu rozwiązywanie konkretnych trudności (które mogą wynikać z chwilowo niekorzystnej lub nietypowej sytuacji), realizowanie upragnionych celów, zapobieganie kumulowaniu się problemów lub zwiększanie satysfakcji z codziennego życia.

Na czym polegają konsultacje / coaching?

Prowadząc konsultacje i coaching bazujemy na założeniach psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz ustaleniach m.in. psychologii pozytywnej. Zachęcamy klientów do rozwiązywania problemów i osiągania celów poprzez modyfikację przekonań i sposobów myślenia, testowanie nowych zachowań i ćwiczenie umiejętności. Prezentujemy im skuteczne sposoby podejmowania decyzji, zwiększania motywacji czy budowania szczęścia, dostosowujemy je do indywidualnych preferencji, po czym pomagamy wcielać w życie. Ilość sesji konsultacyjnych lub coachingowych potrzebna do pozytywnej zmiany jest na ogół mniejsza niż ilość spotkań terapeutycznych – zwykle takich sesji jest kilka, czasami wystarcza jedna.

A co jeśli wiem, że potrzebuję pomocy, ale nie wiem jakiej?

Cykl sesji terapeutycznych lub konsultacyjnych rozpoczynamy od spotkania, na którym wspólnie decydujemy, czym konkretnie i w jaki sposób będziemy się zajmować. Jeśli nie jesteś pewna/y, czego od nas potrzebujesz, co możemy dla Ciebie zrobić – pomożemy Ci to określić.

Czy uczestnictwo w grupach terapeutyczno-rozwojowych jest równie skuteczne jak spotkania indywidualne?

To zależy od problemów, z którymi się borykasz, albo celów, które chcesz osiągnąć. Zdarza się, że praca w grupie jest bardziej efektywna niż indywidualna, bo oprócz wsparcia ze strony psychoterapeutki / konsultantki, otrzymujesz pomoc od innych grupowiczów. Jeśli jednak Twoje zamierzenia lub trudności nie będą przystawać do celów grupy, praca z nią może okazać się dla Ciebie mało efektywna.

Czasami warto łączyć jedno z drugim – uczestnictwo w terapeutyczno-rozwojowej grupie ze spotkaniami „jeden-na-jeden” z psychologiem / psychoterapeutką. Jeśli nie wiesz, co wybrać, skonsultuj się z jedną z nas, albo przetestuj różne opcje.

Ile spotkań jest potrzebnych do pozytywnej zmiany?

To zależy od rodzaju wsparcia, którego od nas potrzebujesz. Niektórym osobom – mającym chwilowe trudności, związane np. z podjęciem decyzji o kontynuowaniu związku lub wyborze pracy – wystarczają pojedyncze konsultacje. Ludzie, którzy poszukują sposobów na szczęśliwe życie, potrzebują na ogół od kilku do dziesięciu konsultacji. Z innymi – np. osobami borykającymi się z wysoką wrażliwością, niepewnością albo lękiem – umawiamy się zwykle na kilkanaście spotkań. Poradzenie sobie z depresją i jej nawrotami może wymagać parudziesięciu sesji, a trwała zmiana myślenia, odczuwania i działania u osób doświadczających wielu problemów bądź zaburzeń osobowości może wymagać kilkudziesięciu lub większej liczby spotkań.   

Jeśli podczas pierwszego spotkania umawiamy się na kolejne, to zwykle szacujemy ilość sesji potrzebnych do trwałej, pozytywnej zmiany. Zdarza się jednak, że po rozwiązaniu jednego problemu, np. poradzeniu sobie z niepokojem w trakcie kilkunastu sesji, klient odkrywa kolejne trudności, związane np. z tworzeniem relacji, które wymagają kolejnych kilku lub kilkunastu spotkań terapeutycznych.

Jeśli perspektywa kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu spotkań wydaje Ci się niepokojąca, pomyśl o swoim umyśle jako o skomplikowanym budynku wznoszonym przez wiele lat. Konstrukcji takiego budynku nie da się raczej zmienić w ciągu jednego, dwóch, ani trzech tygodni. Im mniej wygodny dla swojego użytkownika jest taki budynek, tym więcej czasu zajmie jego przebudowa.

Nie potrafimy ściśle określić ilości sesji terapeutycznych lub konsultacyjnych potrzebnych do osiągnięcia pożądanych przez Ciebie rezultatów. Zapewniamy Cię jednak, że wykorzystamy całą swoją wiedzę i wszystkie umiejętności do tego, żeby proces rekonstrukcji Twojego umysłu przebiegł najszybciej i najbardziej komfortowo, jak to możliwe.

Jak często odbywają się spotkania, jak długo trwają?

Na spotkania psychoterapeutyczne lub konsultacyjne umawiamy się zwykle raz w tygodniu. W przypadku pracy psychoterapeutycznej „jeden-na-jeden” sesje trwają zwykle 50 minut, a w przypadku pracy konsultacyjnej lub coachingowej spotykamy się na 50 albo 90 minut, zależnie od wspólnych ustaleń. Z parami lub rodzinami umawiamy się na sesje 90-minutowe – po to, żeby każda osoba uczestnicząca w spotkaniu miała szansę się wypowiedzieć.

W szczególnych przypadkach, takich jak ostry kryzys psychiczny, „zagęszczamy” spotkania do dwóch tygodniowo. Większej częstotliwości spotkań raczej nie praktykujemy – bo ważne jest nie tylko to, co dzieje się w trakcie terapeutycznej / konsultacyjnej / coachingowej sesji, lecz także to, czego człowiek doświadcza i co robi pomiędzy nimi.

Jesteśmy elastyczne – jeśli np. dojeżdżasz z daleka, możemy umawiać się na „podwójne” sesje. Generalnie jednak staramy się trzymać reguły cotygodniowych spotkań, trwających od 50 do 90 minut, z opcją przeplatania spotkań „w realu” sesjami online.

Czy konsultacje, coaching lub terapia online są równie skuteczne jak te, w których bezpośrednio spotykam się z psychologiem lub psychoterapeutą?

Tak! Skype, z którego korzystamy, pozwala na nieomalże pełną interakcję. Ma pewne ograniczenia – nie można uścisnąć sobie ręki przed i po sesji, a przeprowadzanie niektórych terapeutycznych eksperymentów, związanych np. z oswajaniem lęku, bywa trudniejsze. Jednak w większości przypadków, sesje online są równie skuteczne jak te, w których osoba poszukująca wsparcia i psycholog / psychoterapeuta spotykają się w fizycznej przestrzeni gabinetu.

Dlatego, jeśli masz ochotę skorzystać z naszych usług, lecz nie wyobrażasz sobie regularnego przyjeżdżania na spotkania w Krakowie – rozważ możliwość spotkań online.

A gdybym potrzebował/a wsparcia między spotkaniami?

Możliwość kontaktu między sesjami zależy od tego, na co umówisz się ze swoją psychoterapeutką. W szczególnych przypadkach, takich jak zagrożenie zdrowia lub życia (Twojego lub innych osób), zgadzamy się na telefony lub smsy między spotkaniami. Generalnie jednak mamy dość szczelnie wypełnione grafiki, potrzebujemy też czasu na regenerację i życie osobiste, dlatego preferujemy omawianie, nawet najważniejszych spraw, w trakcie wcześniej umówionych sesji.

Co, jeśli spóźnię się na umówione spotkanie lub nie dam rady na nie dotrzeć?

Jeśli wiesz, że nie dotrzesz na sesję, prosimy – poinformuj nas o tym najszybciej, jak to możliwe. Umawiając się z Tobą rezerwujemy czas i gabinet, przygotowujemy się, rezygnujemy z innych spotkań – a każda z tych rzeczy wiąże się z kosztami. W związku z tym, stosujemy następujące zasady odwoływania lub skracania sesji:

 • Rezygnując ze spotkania do 24 h przed umówionym terminem nie ponosisz żadnych kosztów.
 • Jeśli zrezygnujesz ze spotkania w ciągu 24 godzin przed nim albo się na nim nie pojawisz – niewykluczone, że poprosimy Cię o opłacenie jego pełnej wartości.
 • Jeśli spóźnisz się na spotkanie, skończymy je o zaplanowanej porze, oczekując opłacenia całego czasu jego trwania.

Powyższe zasady dotyczą zarówno spotkań „w realu”, jak i tych, na które umawiamy się online, na Skypie.

W jaki sposób mogę płacić za spotkania?

Gotówką, u niektórych terapeutek także kartą płatniczą lub przelewem. Na określony sposób płatności umówisz się ze swoją psychoterapeutką / konsultantką. Nie jesteśmy spółką, pracujemy jako odrębne firmy, dlatego nie podajemy wspólnego numeru konta do wpłat. Niektóre z nas używają terminala, który umożliwia płacenie kartą.

Dlaczego ceny są zróżnicowane?

Terapeutikon to zróżnicowany zespół, pomagający w rozwiązywaniu różnych problemów. Wszystkie mamy rzetelne psychologiczne i psychoterapeutyczne wykształcenie, jednak część z nas, choćby dzięki przeżyciu większej liczby lat, idących w parze z rozwijaniem eksperckich umiejętności, jest szczególnie zaawansowana w rozwiązywaniu określonych trudności (takich jak codzienny niepokój lub obniżony nastrój) bądź wspieraniu konkretnych efektów (takich jak osiągnięcie zadowolenia z życia). Zróżnicowanie cen uważamy za naturalne, sądzimy też, że działa ono na korzyść naszych klientów, dając im możliwość wyboru między inwestowaniem mniejszych lub większych pieniędzy w uzyskanie różnych rezultatów.

Dlaczego ceny są wysokie?

Ceny są adekwatne do tego, co oferujemy. Umawiamy się na konkretne rezultaty, a nasi klienci płacą za ich osiągnięcie. Na ile wyceniasz swoje zdrowie psychiczne, poczucie zadowolenia, stabilność swojego związku, szczęście? Jeśli, całkiem słusznie, uważasz je za bezcenne, mimo to postaraj się przypisać im jakąś finansową wartość – i na tej podstawie oceń wartość naszych usług.

Nasz zespół ma charakter ekspercki. Którąkolwiek z nas wybierzesz – gwarantujemy, że nie będziemy Cię naciągać na dziesiątki mało owocnych spotkań. Postaramy się zaprojektować Twój proces zmiany tak, żebyś jak najszybciej, jak najmniejszym kosztem, osiągnęła / osiągnął upragnione efekty.

Pamiętaj także, że nasza praca jest związana z wysokimi kosztami. Wiedza i umiejętności, którymi się dzielimy, są efektami wielu lat szkoleń, ciągłego zwiększania kompetencji, uczestnictwa w płatnych superwizjach. Płacimy podatki, składki na ZUS, utrzymujemy lokal. „Na czysto” zarabiamy tylko część pieniędzy, które płacą nam klienci.

A gdybym chciał/a skorzystać z usług Terapeutikonu, ale nie jestem jeszcze pewny/a?

Wejdź w zakładkę Zespół, wybierz jedną z nas (lub wykorzystaj formularz kontaktowy), umów się na spotkanie – a w jego trakcie zadawaj pytania, podziel się oczekiwaniami i ewentualnymi obawami. Kontakt z psychoterapeutką / konsultantką może Ci pomóc w podjęciu decyzji – czy właśnie tego potrzebujesz? Jedno spotkanie nie zobowiązuje Cię do kolejnych.

Jaką mam gwarancję skuteczności Terapeutikonu?

Pełnej gwarancji powodzenia naszej wspólnej pracy nie jesteśmy w stanie zaoferować. Bierzemy odpowiedzialność za to, co leży po naszej stronie. Gwarantujemy Ci rzetelność naszej wiedzy i jej ciągłe poszerzanie – co możesz sprawdzić śledząc nasze publikacje. Zapewniamy Cię o naszych umiejętnościach – możesz je sprawdzić umawiając się z nami na jedno lub kilka spotkań. Zapewniamy Cię również o naszych dobrych intencjach i zaangażowaniu, a także o tym, że gdy zauważymy swój brak kompetencji, zasugerujemy Ci skorzystanie z usług innego specjalisty.

Nasz wpływ na to, co zależy od Ciebie, jest ograniczony. Do Ciebie będzie należało podsycanie osobistej motywacji do pozytywnej zmiany, wykonywanie zadań i eksperymentów, które będziemy wspólnie projektować, uważne obserwowanie własnego umysłu, testowanie i wdrażanie owocnych sposobów kierowania jego działaniem. Istotą psychoterapii i konsultacji psychologicznych jest współpraca, zmierzająca do osiągnięcia wspólnie uzgodnionych celów.

Jeśli nie znalazłaś/eś odpowiedzi na swoje pytanie, albo odpowiedź, którą przeczytałaś, nie usatysfakcjonowała Cię – nie wahaj się dopytać o istotne dla siebie rzeczy w trakcie spotkania na żywo.

Nasze usługi

 • Psychoterapia indywidualna
 • Konsultacje i doradztwo
 • Diagnoza psychologiczna i opiniowanie
 • Spotkania online
 • Współpraca z firmami
 • Spotkania grupowe
 • Warsztaty

Dowiedz się więcej o naszych usługach

Kontakt do terapeutek

Dowiedz się więcej o naszym zespole

Mapka dojazdu